Revize

Elektrikar-u-er-pripojky

Co je revize?

Revize je kontrola zařízení či systémů. Revize se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu.

Revize musí vždy provádět technik, který disponuje odpovídajícím oprávněním. Tato oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky (www.ticr.cz).

Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, je možné zařízení i nadále bezpečně používat.

Pokud však revizní technik narazí na nedostatky či nesrovnalosti, je nutné buď přestat dané zařízení používat, nebo musíte provést náležité úpravy a opravy, které zajistí správný a bezpečný provoz.

Pokud budete i nadále využívat zařízení, které neprošlo revizí, nejenom že může dojít k ohrožení zdraví, ale vystavujete se také potenciálním postihům.

Obvykle je nutné revize opakovat po určité době, aby byla zajištěná bezpečnost provozu. Například revize komínu je třeba dle zákona provádět 1x za rok. Pokud si nejste jisti, po jaké době je třeba revize opakovat, nahlédněte do naší tabulky s termíny revizí.

Typy revizí:

 • Revize elektrických zařízení - elektroinstalací, elektrospotřebičů, elektrického nářadí, hromosvodů 
 • Revize plynových zařízení- domovní a průmyslové plynovody, plynové spotřebiče, plynové kotelny 
 • Revize tlakových zařízení - tlakové nádoby stabilní, parní a horkovodní kotle, (nízkotlaké kotelny)
 • Revizí zdvihacích zařízení - výtahů, jeřábů, nakládacích zařízení, plošin, regálové zakladače, kladkostroje
 • Revize požárních systémů - hasící přístroje, hydranty, ucpávky, požární klapky, požárních dveří
 • Revizí tělocvičného nářadí - posilovny, venkovní dětská hřiště, tělocvičny, vnitřní vybavení
 • Revize komínů a spalinových cest 

Kontrola elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se zjišťuje technický stav elek. zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.).

Revize elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

 • Výchozí revize - revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.
 • Pravidelná revize - revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Zpráva o revizi elektrického zařízení musí obsahovat :

 • určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
 • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • soupis použitých přístrojů
 • soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
 • soupis zjištěných závad
 • datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
 • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

 

Instalace

Revize-mereni-rzRevize-ilu-

Lhůty revizí elektrického zařízení

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 "Elektrotechnické předpisy - revize elektrických zařízení". a dále v ČSN 33 2000-6 "Elektrické instalace nízkého napětí" Tyto normy platí obecně pro většinu elektrická zařízení s výjimkou těch, na jejichž revize se vztahuje jiná norma nebo právní předpis.

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ELEKTROINSTALACE dle ČSN 33 15 00

DRUH PROSTŘEDÍ Revizní lhůty let Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

základní

5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

normální

5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

studené

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

horké

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

vlhké

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

mokré

1

AD2 až AD8,AF4

se zvýšenou korozní agresivitou

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

s extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8,AF4

prašné s prachem nehořlavým

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

s otřesy

2

AG2,AG3,BE2,BE3

s biologickými škůdci

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

pasivní s nebezpečím požáru

2

AG2,AG3,BE2,BE3

pasivní s nebezpečím výbuchu

2

AG2,AG3,BE2,BE3 - nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu

venkovní

4

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

pod přístřeškem

4

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocích Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3,BD4

zděné obytné a kancelářské budovy

5

BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu

<

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

BD4,BA2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3

2

CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu

pojízdné a převozné prostředky

1

 

prozatímní zařízení staveniště

0,5

 

Hromosvody

Blesk-hromosvod
Rz-hromo-kleste

Lhůty revizí hromosvodů (LPS)

Hromosvod se musí revidovat vždy po zjištěném zásahu blesku.

Hlavním úkolem hromosvodu je zejména zabránit vzniku požáru a případného následného výbuchu, dále vzniku mechanických škod a ochránit osoby a zvířata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím (LPS) podle normy ČSN 62305-4

Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy úplná revize
I a II 1 rok 2 roky 1 rok
III a IV 2 roky 4 roky 1 rok

POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

V následující tabulce jsou orientační údaje a neberte jí jako základ pro stanovení třídy. Třídu LPS stanovuje projektová dokumentace. Většinou uvedena ve výchozí revizi. Pro stanovení třídy ještě vstupuje mnoho dalších aspektů (okolí stavby, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, zeminy a podobně)

Třída LPS Druh objektu
I budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny , automobilky, plynárny, banky
II supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, hotely, školy
III rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby
IV budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady a tak dále.

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné normy ČSN 34 13 90

Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
Ostatní  všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.
int(1)

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

 Elektroservis Vacek

Miroslav Vacek
Heřmánková 302, Jesenice 252 42

Provozovna   700 - 1600  hod.

Konstantinova 1493/ 38, Praha 4,  149 00

E-mail: revize.vacek@seznam.cz,  elektrikari.vacek@seznam.cz

 

Tel.: 603 508 667

Remesl-prilba

http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.5219839&y=50.0290475&z=17&source=addr&id=9087887&q=Konstantinova%201493%2F38%20Praha%2011
Zvětšit mapu